Ze świata prawa

Czy decyzję środowiskową można przedłużyć?

Planowane przez inwestora przedsięwzięcia, takie jak budowa stacji elektroenergetycznych, elektrowni wodnych czy niektórych zakładów przemysłowych, wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (nazywane w praktyce “decyzjami środowiskowymi”). Muszą być one uzyskane przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Zgodnie z art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DZ.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), decyzję środowiskową dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę (lub innego wniosku wskazanego w tym przepisie), który winien być złożony w ciągu 4 lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna. W praktyce często zdarza się, iż realizacja kolejnych etapów inwestycji przedłuża się i termin ten nie jest wystarczający dla inwestora. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest uzyskanie od organu, który wydał decyzję środowiskową, stanowiska, wyrażonego w formie postanowienia, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Postanowienie to inwestor musi otrzymać przed upływem 4 letniego terminu. Wówczas wniosek o pozwolenie na budowę może zostać złożony po upływie 6 lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.
Powyższa możliwość jednakże nie stanowi przedłużenia ważności decyzji środowiskowej, a jedynie umożliwia złożenie wniosku (np. pozwolenia na budowę) w dłuższym, 6- letnim terminie. Przepisy ustawy nie limitują bowiem okresu ważności decyzji środowiskowej. Po jej wydaniu jest ona ważna bezterminowo, z tym że traci ona “przydatność” w realizacji inwestycji, gdyż po upływie wskazanych terminów, złożony wniosek o pozwolenie na budowę nie zakończy się wydaniem pozwolenia.
W praktyce inwestorzy nie dostrzegają tej różnicy i składają błędne wnioski o “przedłużenie decyzji środowiskowej”. Również organy administracji publicznej często wydają postanowienia, których treścią jest “przedłużenie decyzji”, co nie znajduje oparcia w przepisach. Jedynym prawidłowym w tym zakresie rozwiązaniem jest ubieganie się przez inwestora o wyrażenie stanowiska przez organ o etapowości realizacji przedsięwzięcia i braku zmian warunków określonych w wydanej decyzji środowiskowej. Postanowienie organu o takiej treści, wraz z decyzją środowiskową powinny stanowić załączniki do jednego z wniosków, o których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy (np. pozwolenia na budowę), składanego po upływie 4 -letniego okresu ostateczności tej decyzji. Dopiero wówczas wniosek taki może skutkować wydaniem pozwolenia na budowę.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Hryniewicz +48 662 173 620 ul. Grunwaldzka 212 lok. 2/3, 80-266 Gdańsk